Tugiteenused

PSÜHHOLOOG
Psühholoog tegeleb koolis õpilaste, vajadusel ka õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega, juhindudes lapse arengu toetamisest ja tagades õpilase psühholoogilise kaitstuse.

Põhilised tegevusvaldkonnad:
1. Õpilaste individuaalne nõustamine – isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine, õpilaste edasijõudmise toetamine õppetöös.
2. Õpilaste grupinõustamine – sarnaste probleemidega ja samas klassis õppivate õpilaste nõustamine.
3. Õpetajate ja haridustöötajate toetamine ja nõustamine õppekasvatustöö eesmärkide saavutamiseks.
4. Lapsevanemate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.

 

LASTEKAITSESPETSIALIST
Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.
Otsesed töövaldkonnad on:
1. koolikohustuse täitmise jälgimine; õpi- , käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
2. koolivägivallajuhtumite lahendamine;
3. laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
4. koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

 

ÕPIABI
Õpiabi rühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeedilsite probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi-ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
• korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;
• arendatakse kognitiivseid oskusi;
• kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.